แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ตู้ควบคุมความชื้น

  • รหัสเครื่องมือ : 53.610.02.014.002
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้ควบคุมความชื้น
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Cooling Chamber