แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

แป้นหมุนขึ้นรูป

  • รหัสเครื่องมือ : 0060
  • ชื่อเครื่องมือ : แป้นหมุนขึ้นรูป
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : THROWING WHEEL