แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ตู้อบไฟฟ้า

  • รหัสเครื่องมือ : 0083
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้อบไฟฟ้า
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : HOT PLATE