แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่อง Gas Chromatography /Mass Selective Detector (GCMS)

  • รหัสเครื่องมือ : MFU-CH-003
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่อง Gas Chromatography /Mass Selective Detector (GCMS)
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Gas Chromatography /Mass Selective Detector (GCMS)