แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดอุณหภูมิ

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดอุณหภูมิ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Thermometer