แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องกวนสารละลาย

  • รหัสเครื่องมือ : AGGRL-16
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องกวนสารละลาย
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Magnetic Hotplate Stirrer