รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

ตู้ควบคุมความชื้น

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัด : พิษณุโลก
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : ไม่อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 07:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 17:00:00