รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

แป้นหมุนขึ้นรูป

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จังหวัด : พิษณุโลก
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 12:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 20:00:00