รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวิเคราะห์ ทดสอบ โลหะหนักในน้ำ ที่เป็นสารละลาย

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จังหวัด : อุตรดิตถ์
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00