รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องกวนสารละลาย

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 15:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 23:00:00
  • ค่าบริการต่อครั้ง : 50.00 บาท
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: 1) ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกลางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 2) กรอกข้อมูลขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3) ชำระค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ นักศึกษาหรือบุคลากรมหาวิทยาลัย (ลด 20%)