นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Phopgao Buddharak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
  • อีเมล : su_buddha@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การชักนำแคลลัสจากการเพาะเลี้ยงเมลดของข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข 6 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การชักนำให้เกิดหลายยอดจากการเพาะเลี้ยงใบอ่อนของกุหลาบปารากวัยในสภาพปลอดเชื้อ 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การชักนำให้เกิดหลายยอดจากการเพาะเลี้ยงเมล็ดของข้าวหอมมะลิ 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 การพัฒนาเทคนิคการถ่ายยีนโดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียมเข้ากล้วยไม้ 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 ผลร่วมของ α-naphthaleneacetic acid กับ N6-benzyladenine ต่อการเพิ่มจำนวนยอดของผักโขม 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 สูตรอาหารที่ชักนำให้เกิดต้นที่สมบูรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากใบโสน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะระขี้นก (Momordica charantia L.) ในสภาพปลอดเชื้อ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์มะคังขาว (Taminadia uliginosa Retz.) และมะคังแดง (Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng.) ในมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบอ่อน และปลายยอดโมกพวงในสภาพปลอดเชื้อ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การขยายพันธุ์บอนสี กุหลาบหิน และคว่ำตายหงายเป็น โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 พืชดัดแปลงพันธุกรรมกับการถ่ายฝากสารพันธุกรรมด้วยแบคทีเรีย Agrobacterium tumefaciens 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 ผลของ Thidiazuron (TDZ) และ 2, 4-Dichlorophenoxyacetec acid (2, 4-D) ต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสและยอดของใบอ่อนพุดจีบ (Tabernaemontana divaricate L.) ในสภาพหลอดทดลอง 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอด และใบอ่อนของมะลิลา. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 การศึกษา Karyotype ของกวาวเครือขาว. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 การชักนำให้เกิดตายอดของมะลิ (Jasminum spp.)ในสภาพปลอดเชื้อ 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 การโคลน cDNA ที่เข้ารหัสเอนไซม์ UDP-glucose : anthocyanin 5-O-glucosyltransferase (5-GT) จากดแกอัญชัญ (Clitoria ternatea Linn.) 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 Isolation and Characterization of F3’ H Gene AND Genetics transformation in Clitoria ternatea Linn via Agrobacterium tumefaciens. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 การถ่ายฝากยีน DFR เข้าพืชปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep) โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 Isolation and Characterization of F3’H Gene from Ascocenda sp. AND Genetics transformation in Curcuma alismatifolia Gagnep and Butterfly Pea (Clitoria ternatea Linn.) via Agrobacterium tumefaciens. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 การโคลน cDNA ที่เข้ารหัสเอนไซม์ Flavonoid-3’-hydroxylase (F3’H) จากดอกกล้วยไม้ สกุลแอสโคเซนดา (Ascocenda sp.). 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Isolation of Dihydroflavonal reductase (DFR) gene and Genetics Transformation in Clitoria ternatea Linn. via Agrobacterium tumefaciens 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 Molecular Cloning of Dihydroflavonal reductase (DFR) and flavonoid 3’-hydroxylase (F3’ H) Gene from from Curcuma. alismatifolia Gagnep and Ascocenda sp. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 การส่งถ่ายยีนเข้ากล้วยไม้ โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การส่งถ่ายยีนเข้ากล้วยไม้โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 การส่งถ่ายยีนเข้าพืชอัญชัญ (Clitoria ternatea Linn.) โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 การส่งถ่ายยีนเข้าพืชอัญชัน(Clitoria ternater Linn.)โดยใช้Agrobacterium tumefaciens 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 Isolation and Expression Analysis of MYC gene from Butterfly Pea (Clitoria ternatea Linn.) 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 Genetic transformation in Curcuma alismatifolia Gagnep. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 ความหลากหลายของกล้วยไม้เกาะอาศัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 Transformation in Curcuma. Abstract Form XXII EUCARPIA Symposium section Ornamentals Breeding For Beauty 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบอ่อนบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ. 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 ผลของไซโตไคนิน และออกซินต่อการพัฒนาของเนื้อเยื่อใบอ่อนกุหลาบหินในสภาพปลอดเชื้อ 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
33 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวานสี่ทิศในสภาพปลอดเชื้อ 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
34 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์มะคังแดง (Gardenia erythroclada) และมะคังขาว (Taminadia uliginosa) ในสภาพปลอดเชื้อ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 สรณะ สมโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 กมลเนตร ศรีธิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 ณิรดา เวชญาลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 วรากร สุจริต อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 คนธรส ขาวเมืองน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 ชลทิศ พันธุ์ศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 พรนิภา ตูมโฮม อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ชนิดา เยรัมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/06/2544 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2536 ปริญญาตรี -- ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2539 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550 ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-06 11:57:17

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 01:59:28