นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst Prof Dr. Darunee Puangpornpitak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะแพทยศาสตร์ มมส 269 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • โทรศัพท์ : 043712992
  • อีเมล : Darunee.p@msu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ปริมาณคลอโรฟิลล์และแคโรทีนอยด์ ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชันของโปรตีนของสารสกัดจักรนารายณ์ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 Molecular mechanism underlying anti-apoptotic and anti-inflammatory effects of Mamao (Antidesma thwaitesianum Müll. Arg.) polyphenolics in human breast epithelial cells 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 Anti-microbial properties of clove (Eugenia caryophyllum Bullock and Harrison) aqueous extract against food-borne pathogen bacteria 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Evaluation of nutritional value and antioxidative properties of the medicinal plant Gynura procumbens extract 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Anti-staphylococcus aureus activity of Phellinus igniarius aqueous extract 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Antibacterial activity of Phellinus gilvus aqueous extract 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 Kampanartler Preechawai นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 กิติศักดิ์ วาสนาวิจิตร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง หัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ชมพูนุท บุญโสภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 กิ่งแก้ว สำรวยรื่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 เนตรญา วิโรจวานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 วันดี ทับทิม หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ปวันรัตน์ สวนนุ่ม นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ประมวล นาคผู้ หัวหน้างานพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาเอก แพทยศาสตร์ ชีวเคมีทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย : อาทิตย์ คันทัพไทย 2556-01-10 09:26:54

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:35:15