นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. เจริญพร เลิศสถิตธนกร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. เจริญพร เลิศสถิตธนกร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Professor Charoenporn Lerdsatittanakorn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Improvement of cooling performance of a compact thermoelectric air conditioner using a direct evaporative cooling system 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Performance study of a double-pass thermoelectric solar air collector with flat-plate reflectors 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้าโดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริกรวมกับตัวรวมรังสีพาราโบลา 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การประเมินความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ด้วยวัสดุเปลี่ยนสถานะ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Comparative investigation of thermoelectric power and cooling modules 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Performance analyses and economic evaluation of a hybrid thermoelectric solar water heater 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Thin layer solar drying characteristics of silkworm pupae 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีวัสดุเก็บสะสมความร้อนร่วมกับชุดดูดความชื้นสำหรับการอบแห้งดักแด้ไหม 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Thermal comfort study of a compact thermoelectric air conditioner 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Techno-economical evaluation of a rice husk ash (RHA) based sand-cement block for reducing solar conduction heat gain to a building 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Experimental performance of a thermoelectric ceiling cooling panel 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Evaluation of the thermal comfort of a thermoelectric ceiling cooling panel (TE-CCP) system 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Experimental performance of a solar tunnel dryer for drying silkworm pupae 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Performance analysis of a double-pass thermoelectric solar air collector 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 Small fan assisted air conditioner for thermal comfort and energy saving in Thailand 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การลดภาระความเย็นของผนังอิฐบล๊อกมวลเบาที่ทำจากเถ้าแกลบบดกับอาคารที่ใช้ระบบปรับอากาศ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การศึกษาสมรรถนะการทำความเย็นของฝ้าเพดานทำความเย็นแบบเทอร์โมอิเล็กตริก 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 Field experiments and economic evaluation of an evaporative cooling system in a silkworm rearing house 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 Electrical performance analysis and economic evaluation of combined biomass cook stove thermoelectric (BITE) generator 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 Techno-economical evaluation of a rice husk ash (RHA) based sand–cement block for reducing solar conduction heat gain to a building 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 ผลกระทบของอุณหภูมิอากาศแวดล้อมและการตั้งค่าของ เทอร์โมสตัดที่มีต่อการสิ้นเปลืองพลังงานของตู้ทำน้ำเย็น 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งของตะเกียงโดยใช้เทอร์โมอิเลคตริก 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 Field Experiments and Economic Evaluation of an Evaporative Cooling System in a Silkworm Rearing House 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การทำความเย็นแบบระเหยสำหรับโรงเลี้ยงหนอนไหม งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 การศึกษาสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้า โดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริก งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จตุพร แก้วอ่อน อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 ศิวะ สิทธิพงศ์ นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพชำนาญการ ระดับ Project Manager สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3 ปริญญ์ ชุปวา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 ขจรเดช พิมพ์พิไล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พฤกษ์ อักกะรังสี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 โอสถ คนซื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
7 นฤมล อินทรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 นพมาศ ปักเข็ม ประธานหลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 กฤษณ์ ทองขุนดำ รองผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 สุรเจษฎ์ สุขไชยพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
04/03/2545 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2535 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2540 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2544 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-01-17 15:29:21

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:20:09